Afdelingsleder til Børne- og Familiecentret

Job Expired

Afdelingsleder til Børne- og Familiecentret 810 visninger

Job Overview

Har du lyst til at arbejde for, at alle børn og unge i Odder Kommune får de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og udvikling? Og kan du lede en gruppe af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som brænder for fagligheden og den fælles opgave? Så er du måske vores nye afdelingsleder til Børne- og Familiecentret i Odder Kommune.

Stillingen

Vi søger en erfaren leder, som kan drifte og udvikle to af Børne- og Familiecentrets i alt fem afdelinger. Det drejer sig om Myndighedsafdelingen, som yder vejledning og støtte til børnefamilier med særlige behov efter Servicelovens bestemmelser, samt Forebyggelsesafdelingen, som er Børne- og Familiecentrets udførerenhed. Forebyggelsesafdelingen arbejder med samspillet i familien med henblik på bedring af børnenes trivsel og tilbyder i den forbindelse blandt andet åben rådgivning, samtaler, familiebehandling, støttekontakt og forskellige terapeutiske metoder.

Som afdelingsleder for Myndighed og Forebyggelse får du det personalemæssige og faglige ansvar for 23 medarbejdere med forskellige faglige profiler. Medarbejderne i de to afdelinger er kendetegnet ved en stærk faglighed og et stort engagement, som får dem til aktivt at byde ind i forhold til løsningen af kerneopgaven. Medarbejdernes grundlæggende drivkraft er mening i arbejdet.

I den faglige ledelse skal du arbejde tæt sammen med vores fagkoordinator, som har socialrådgiverbaggrund. Fagkoordinatoren agerer faglig sparringspartner for både ledere og medarbejdere og har efter aftale med lederen kompetence til at træffe beslutning om bevilling af økonomiske ydelser.

Som afdelingsleder bliver du en del af et samlet ledelsesteam bestående af fagligt kompetente og ambitiøse ledere, som hver især har en solid og lang erfaring på området. I ledelsesteamet tager vi fælles ansvar for løsningen af kerneopgaven, og vi arbejder sammen og på tværs om den fortsatte udvikling af Børne- og Familiecentret. Vi lægger vægt på gensidig respekt og et stærkt tværfagligt samarbejde. I ledelsesteamet er vi aktuelt optaget af at finde nye måder af være ledere på sammen samt at balancere faglig og strategisk ledelse ud fra fælles visioner.

Som afdelingsleder i Børne- og Familiecentret bliver du en del af en lille organisation med korte beslutningsveje, hvilket giver en stor smidighed i det sociale arbejde, men samtidig også kræver kreativitet i løsningen af kerneopgaven. Som afdelingsleder kommer du tæt på beslutningerne, hvilket giver gode muligheder for at påvirke meningsdannelse, mål og retning. Du vil også opleve, at vi i Odder Kommune er meget tæt på borgerne, som forventer et højt serviceniveau.

Ledelsesopgaven

I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge, og vi vil give dem de bedst mulige betingelser for at udvikle sig til livsduelige mennesker, der har det godt og gør det godt i livet. Som afdelingsleder bliver du en central person i bestræbelserne på at opfylde ambitionerne, men du vil langt fra stå alene med opgaven. For i Odder Kommune arbejder vi for helhed og sammenhæng i samarbejdet omkring alle indsatser over for børn, unge og deres familier.

Børne- og Familiecentret er midt i en brydningstid med mange grundlæggende forandringer. Med afsæt i den nyligt vedtagne Børne- og Ungepolitik er vi sammen ved at skabe en ny identitet og et nyt fælles fundament for en tidligere forebyggende indsats for børn, unge og familier med særlige behov. Vi styrker den tværfaglige samarbejdspraksis for herved at sikre, at vi er fælles om at løse Børne- og Familiecentrets opgaver, og at alle kompetencer bringes i spil. Vi har i den forbindelse særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem myndighed og udfører. Vi vil også i højere grad give plads og lytte til barnets stemme for herved at sikre, at børn og unges perspektiver inddrages i opgaveløsningen.

Som afdelingsleder vil du få gode muligheder for at præge den forandringsproces, som Børne- og Familiecentret står midt i. Børne- og Familiecentrets medarbejdere byder også aktivt ind i processen, men forandringshastigheden og forandringsmængden skaber en vis usikkerhed, som kalder på ledelsesmæssig opmærksomhed.

De første opgaver, du som ny afdelingsleder skal have opmærksomhed på, er:

 • Udvikling og forankring af et distriktssamarbejde, hvor rådgivnings- og vejledningsfunktioner bringes tæt på daginstitutionernes og skolernes hverdag.
 • Udvikling af myndighedsarbejdet med afsæt i et netop afsluttet samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.
 • Implementering af en ny tværgående visitationsmodel, hvor vi på tværs af vores afdelinger får lavet de rette match mellem faglig ekspertise og opgavens karakter.
 • Styrkelse af den tidlige forebyggende indsats med udgangspunkt i Odder Kommunes nye Forebyggelses- og Anbringelsesstrategi, som baserer sig på en indsatstrappetænkning.
 • Udvikling af egne fagligt kvalificerede tilbud, hvor barnet/den unge så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet.
 • Udvikling af en styrket samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed og på tværs af kommunen, som understøtter en lærings- og feedbackkultur og øger muligheden for fleksible løsninger med fokus på kerneopgaven.
 • Udvikling af småbørnsområdet fra -9 måneder til 6 år i et tæt samarbejde med lederne af PPR og sundhedsplejen samt dagtilbud.
 • Udvikle samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger med henblik på at øge sårbare børn og unges deltagelse i børnefællesskaber.

Din profil

Vores forventninger til dig som afdelingsleder for Forebyggelse og Myndighed er, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse.
 • har en lederuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en sådan.
 • har erfaring med og interesse for personaleledelse og fremstår som en tydelig og kompetent kommunikator og formidler.
 • har driftsøkonomisk indsigt og prioriterer en systematisk økonomiopfølgning og justering af opgaveløsningen med udgangspunkt heri.
 • har erfaring med opfølgning på effekter af praksis og indsatser.
 • har bredt kendskab til og faglig indsigt i børne- og ungeområdet og er ambitiøs på områdets vegne.
 • har indgående kendskab til og gerne erfaring med behandling på børne- og ungeområdet.
 • tænker tværfagligt og helhedsorienteret og har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer.
 • inddrager medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere i opgaveløsningen og giver plads til at drøfte, lade sig inspirere og eksperimentere med nye faglige muligheder.
 • formår at engagere medarbejderne og sikre fælles retning.
 • har fokus på at øge medarbejdernes handlekraft gennem et udviklende arbejdsmiljø.
 • har empati og mentaliseringsevne og stikker en finger i jorden, før du handler.
 • optræder med stor integritet, ro og ordentlighed, også i tilspidsede situationer.
 • har en uformel facon og værdsætter en fri, ærlig og humoristisk omgangstone.

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune.

Stillingen som afdelingsleder for Forebyggelse og Myndighed er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen, som sammenfatter de kapabiliteter, lederen skal besidde, den adfærd lederen skal udvise, samt de resultater lederen skal forfølge.

Du kan finde ledelses- og organisationsgrundlaget i sin helhed samt beskrivelsen af lederprofilen på Odder Kommunes HR-portal.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. april 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedsleder Theresa Kepp på telefon 21370049 eller afdelingsleder for PPR Rikke Ebert på telefon 30843432.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er mandag den 3. februar 2020.

Første samtale forventes afholdt tirsdag den 18. februar 2020 og anden samtale forventes afholdt tirsdag den 25. februar 2020. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.

 • This job has expired!
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Telefon 87803333
 • Adresse Rådhusgade 3, 8300 Odder
Connect with us
Job i Odder light logo

Job i Odder

Job i Odder er en jobportal med jobs i Odder kommune. Portalen drives af erhvervsforeningen UdviklingOdder, der har 300 lokale virksomheder som medlemmer.

Kontakt

UdviklingOdder
Vokseværket, Vitavej 71, 8300 Odder
CVR-nr: 20948647

Tlf: 87 80 40 50
udvikling@odder.dk